A A A

IV Wielki Test Wiedzy o Radomiu

Wielki Test Wiedzy o Radomiu od kilku lat stanowi już stały element Kazików, święta ku czci patrona Radomia i diecezji radomskiej. Św. Kazimierz to także patron Litwy, a Radom od lat współpracuje z Rejonem Wileńskim. Dlatego Kaziki to doskonała okazja, by przypominać te związki. 
Podczas Testu kilkadziesiąt trzyosobowych drużyn zgromadzonych w Resursie odpowiada na pytania dotyczące Radomia, jego historii i dnia współczesnego. Test składa się z czterech rund, po 15 pytań każda. Po ostatniej rundzie poznajemy zwycięską drużynę i dwie kolejne, które zajęły drugie i trzecie miejsce. W dotychczasowych edycjach Wielkiego Testu wiedzy o Radomiu triumfowały drużyny:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego (2014)

Radomskiego oddziału PTTK (2015)

Rozgłośni Radia Dla Ciebie (2016)

 

Zwycięska drużyna ma honor przekazać na rzecz wybranej przez nas polskiej szkoły na Litwie dar. O tym, co jest najbardziej potrzebne szkołom, informują nas one same. Dotychczas do placówek w Zujunach i Pakienie przekazaliśmy sprzęt komputerowy, zaś do Miednik Królewskich - żaluzje okienne. Fundatorem nagrody jest Poland Business Park XI Sp. z o.o.

Wspieramy szkoły, bo to wokół nich najczęściej koncentruje się życie Polonii na Litwie. Utrzymywanie łączności z Polakami, w szczególności zza wschodniej granicy, to dla „Resursy Obywatelskiej” realizowanie jednego z celów statutowych. Ale to także odruch serca i patriotyczny obowiązek. Wierzymy, że radomianie myślą podobnie i razem z nami przystąpią do IV Wielkiego Testu wiedzy o Radomiu – zabawy, która oprócz walorów poznawczych ma także wymiar charytatywny.

W tym roku pragniemy pomóc polskiemu progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Z tej szkoły przyjadą też z programem artystycznym do Radomia na Kaziki goście - ponad 40 uczniów.


Regulamin 

IV Wielkiego Testu Wiedzy o Radomiu 

Kaziki 2017 

 

I. Organizator Testu   

1. Organizatorem Wielkiego Testu Wiedzy o Radomiu (zwanego dalej Testem) jest Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, Miejska Instytucja Kultury (zwana dalej Organizatorem).

2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi pomiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie i realizację Testu oraz ufundowanie nagród.

3. Fundatorem nagrody IV Wielkiego Testu Wiedzy o Radomiu jest Poland Business Park XI Sp. z o.o. 

II. Idea i cele Testu   

1. Celem Testu jest popularyzowanie wiedzy o historii, tradycji, kulturze i współczesności Radomia oraz budowanie lokalnego patriotyzmu.

2. Nagroda uzyskana przez zwycięzcę / zwycięzców zostanie przekazana na rzecz wskazanej przez Organizatora szkoły: polskiego progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, w ramach budowania stałej łączności z Polakami za granicą, co jest jednym z celów statutowych Organizatora, a także podkreślenia związków łączących Radom i rejon wileński poprzez osobę Świętego Kazimierza - wspólnego patrona. 

 

III. Przebieg Testu      

1. Test odbywa się podczas Kazików – święta Patrona Miasta Radomia, przygotowywanego przez Organizatora.

2. Uczestnikiem Testu (dalej: Uczestnik) mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, podmioty występujące wspólnie. Co najmniej jeden z członków drużyny musi być osobą pełnoletnią.

3. Test ma charakter zamknięty. Organizator zaprasza Uczestników, którzy tworzą 3-osobowe drużyny, te zaś rozwiązują ten sam test.

4. Podczas rozwiązywania Uczestnik nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych,  komputerów, telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

5. Uczestnik może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Zaznaczenie odbywa się poprzez zakreślenie w kółko litery odpowiadającej wybranemu wariantowi odpowiedzi.

6. Dokonywanie przy rozwiązywaniu Testu poprawek jest niedopuszczalne, a odpowiedzi poprawione będą uznawane za błędne.

7. Test sprawdzany będzie przez Komisję wyznaczoną przez Organizatora, dysponującą kluczem poprawnych odpowiedzi do Testu.

8. O zwycięstwie decyduje najmniejsza liczba błędów. W przypadku, kiedy dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam wynik, przeprowadzona będzie dodatkowa runda, a jeśli nadal nie przyniesie ona rozstrzygnięcia, zwycięzców testu może być więcej niż jeden.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania (fotografowania, nagrywania, filmowania) przebiegu Testu oraz wykorzystania tego materiału w celach promocyjnych swojej działalności statutowej.

10. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Teście obejmuje publikację wizerunku, imienia, nazwiska oraz ogólnego wyniku zwycięscy Testu. Wyniki pozostałych uczestników Testu nie zostaną ujawniane.

11. Po zakończeniu Testu i ogłoszeniu zwycięzcy każda drużyna ma prawo wglądu do własnego testu. 

IV. Postanowienia końcowe      

1. Przystąpienie do rozwiązywania Testu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Uczestnika.

2. Organizator Testu nie ponosi odpowiedzialności za jego odwołanie, bądź zmiany w harmonogramie, wynikłe z przyczyn niezależnych od Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie pod warunkiem, że takie zmiany, nie naruszą praw nabytych uczestników Testu, a informacja o zmianach zamieszczona zostanie na oficjalnej stronie internetowej Organizatora – www.resursa.radom.pl.