A A A

RODO

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa
Obywatelska" ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom. W Ośrodku Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska”, powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom
W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe wykorzystujemy w celach:
1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
2) realizacji zadań administratora polegających na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz upowszechnianiu wartości kulturalnych;
3) archiwalnych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,
4) zawarcia i realizacji umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń (roszczeń) po jej zakończeniu;
5) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
6) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
Komu przekazujemy Państwa dane?
W celu zachowania ciągłości procesów możemy przekazywać Państwa dane do przetwarzania podmiotom, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy. W szczególności:
a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
- obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.
b) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu na podstawie umowy powierzenia danych.
Posiada Pani/Pan prawo do:
· dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
· sprostowania swoich danych - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
· Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
· ograniczenia przetwarzania swoich danych - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych.
W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać,
· usunięcia swoich danych - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
· wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
· wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa
· Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
· Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne