A A A

Ruszają Muzyczne Kaziki - Radomska Nagroda Muzyczna

 


Regulamin Konkursu „Muzyczne Kaziki”       

 

§ 1   

Postanowienia ogólne

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Muzyczne Kaziki” (zwany  dalej Konkursem).

2. Organizatorem Radomskiej Nagrody „Muzyczne Kaziki” (zwanej dalej Nagrodą) jest Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, ul. Malczewskiego 16, Miejska Instytucja Kultury.

3. Konkurs ma na celu prezentację wykonawców i twórców – pojedynczych artystów, grup - tzw. muzyki rozrywkowej, popularyzację ich dorobku, w szczególności poprzez prezentację na koncercie „Muzyczne Kaziki” odbywającym się w ramach Kazików – obchodów święta patrona Radomia św. Kazimierza, przygotowywanych przez Organizatora.

W 2017 r. koncert „Muzycznych Kazików” odbędzie się 4 marca, w siedzibie Organizatora.

4. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Organizator i powołani przez niego eksperci, radomscy muzycy, zwani dalej Jury. Jury tworzą: Szymon Wydra (przewodniczący), Jarosław Zarychta, Patryk Walczak.    

 

§ 2    

Uczestnicy i warunki Konkursu  

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.  

2. W Konkursie mogą brać udział soliści, duety, zespoły, itd., wykonawcy muzyki instrumentalnej, którzy do 17 lutego 2017 r., do godz. 16 na adres:

resursa@resursa.radom.pl nadeślą kompletne zgłoszenie składające się z:

-  linku do utworu/piosenki lub pliku cyfrowego utworu/piosenki w formacie mp3,

- wypełnionej karty zgłoszenia stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2,  

-  zdjęcia wykonawcy/wykonawców w postaci pliki cyfrowego.

3. Uczestnik/ uczestnicy w chwili nadsyłania zgłoszenia musi/muszą mieć ukończone 15 lat.

4. Kto z Uczestników trafi do koncertu „Muzyczne Kaziki” decyduje jury i głosujący, co odbywa się w następujący sposób:   

a. od 21 lutego od godz. 10.00 do 28 lutego 2017 r. do godz. 10.00 na Uczestników będzie można głosować na facebooku Resursy

https://www.facebook.com/ResursaObywatelska/. Dwu Wykonawców, którzy otrzymają w tym czasie największą liczbę „polubień”  występuje w koncercie „Muzyczne Kaziki”;

b. Jury po przesłuchaniu przesłanych nagrań zakwalifikuje do koncertu "Muzyczne Kaziki" maksymalnie sześciu wykonawców.  Informacja ta zostanie opublikowana do 1 marca 2017 r., do godz. 16  na stronie Organizatora:  www.resursa.radom.pl i na  https://www.facebook.com/ResursaObywatelska/.

 5.Uczestnicy – maksymalnie osiem podmiotów - wyłonieni w opisany powyżej sposób występują w koncercie „Muzycznych Kazików”.

Umieszczenie listy Uczestników na www.resursa.radom.pl i na  https://www.facebook.com/ResursaObywatelska/  jest równoznaczne z poinformowaniem o zakwalifikowaniu do koncertu „Muzyczne Kaziki”.     

 

 

§ 3 

Nagroda i sposób jej przekazania  

 

1. Zakwalifikowani do „Muzycznych Kazików” wykonawcy zaprezentują "na żywo" program  muzyczny w czasie nie dłuższym niż 10 minut w koncercie  "Muzyczne Kaziki", odbywającym się 4 marca, podczas obchodów Kazików w Ośrodku Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w  Radomiu, ul. Malczewskiego 16.

2. O przyznaniu Radomskiej  Nagrody Muzycznej "Muzyczne Kaziki" decyduje  Jury.

3. Zwycięzca Konkursu otrzymuje Nagrodę „Muzyczne Kaziki” (zwaną dalej nagrodą). Nagroda to: pamiątkowa statuetka oraz kwota 2.000 (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.

4. Nagroda wręczana jest podczas koncertu „Muzyczne Kaziki”.   

 

 

§ 4 


Postanowienia końcowe  

 

1. Decyzje w sprawie Konkursu podejmowane przez Organizatora i Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.      

2. Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w konkursie na stronie i facebooku Organizatora:  www.resursa.radom.pl, https://www.facebook.com/ResursaObywatelska/. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w imieniu Organizatora jest Andrzej Przybylski, tel. 502 152 428, tel. 48 362-42-63 w 23., godz. 9 – 15, mail   resura@resursa.radom.pl

3. Dane gromadzone przez Organizatora służą jedynie celom Konkursu.

 

 

   

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w Konkursie „Muzyczne Kaziki” 2017 

 

1. Imię i Nazwisko Uczestnika/ Nazwa zespołu i imiona, nazwiska tworzących go osób

 

       .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2.      Dokładany adres zamieszkania, mail, tel. kontaktowy (w przypadku zespołu do jednej z osób reprezentujących grupę)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

* W przypadku Wykonawcy niepełnoletniego konieczne są także powyższe dane w odniesieniu do jego Opiekuna Prawnego/ Opiekuna Prawnego osoby reprezentującej zespół, jeśli składa się on z samych osób niepełnoletnich

 

 

3. Skład zespołu /z zaznaczeniem instrumentu / dot. zespołów instrumentalno-  wokalnych, instrumentalnych.

 

      ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

4. Informacje o wykonawcy/ zespole:

a. data urodzenia ………………………………..

b. ulubiony gatunek muzyczny, artyści, źródła inspiracji

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. przebieg edukacji muzycznej/kariery

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Tytuły i autorzy kompozycji zgłaszanych do Konkursu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. Potrzeby techniczne :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………            .                          

ata, podpis uczestnika, kier. zespołu*

 

 

* W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest też podpis Opiekuna Prawnego Wykonawcy/Opiekuna Prawnego osoby reprezentującej zespół, jeśli składa się on z samych osób niepełnoletnich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2   

 

OŚWIADCZENIE w konkursie „Muzyczne Kaziki” 2017  

 

Ja niżej podpisany oświadczam:

 

1. Przesyłając zgłoszenie udzielam zgody Organizatorowi do wykorzystania nadesłanych materiałów do celów przeprowadzenia Konkursu, prezentacji Artysty w mediach tradycyjnych i internetowych, promocji „Muzycznych Kazików” i  innych działań statutowych Organizatora.

 

2. Zobowiązuję się do zaprezentowania swoich utworów/piosenek lub interpretacji  na żywo przed publicznością podczas koncertu  „Muzyczne Kaziki” - 4 marca - w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu ul. Malczewskiego 16. 

   

 

 

 

 

……………………………………………………         .                         

  Data, podpis uczestnika, kier. zespołu*

 

*W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest też podpis Opiekuna Prawnego Wykonawcy/Opiekuna Prawnego osoby reprezentującej zespół, jeśli składa się on z samych osób niepełnoletnich