Muzyczne Kaziki 2020

 

 

Regulamin Konkursu „Muzyczne Kaziki”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Muzyczne Kaziki” (zwanym dalej Konkursem).

2. Organizatorem Radomskiej Nagrody „Muzyczne Kaziki” (zwanej dalej Nagrodą) jest Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, ul. Malczewskiego 16, Miejska Instytucja Kultury.

3. Konkurs ma na celu prezentację wykonawców i twórców – pojedynczych artystów oraz grup - tzw. muzyki rozrywkowej, popularyzację ich dorobku, w szczególności poprzez prezentację na koncercie „Muzyczne Kaziki” odbywającym się w ramach Kazików – obchodów święta patrona Radomia św. Kazimierza, przygotowywanych przez Organizatora.

W 2020 r. koncert finałowy „Muzycznych Kazików” odbędzie się 29 lutego, w siedzibie Organizatora.

4. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Organizator i powołani przez niego eksperci, radomscy muzycy i pedagodzy, zwani dalej Jury. Jury tworzą: Jarosław Zarychta (przewodniczący), Patryk Walczak oraz Grzegorz Kowalczyk.

§ 2

Uczestnicy i warunki Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.

2. W Konkursie mogą brać udział soliści, duety, zespoły, wykonawcy muzyki instrumentalnej, itp., którzy na adres: muzyczne.kaziki@resursa.radom.pl nadeślą kompletne zgłoszenie składające się z:

- linku do utworu/piosenki lub pliku cyfrowego utworu/piosenki w formacie mp3,

- wypełnionej karty zgłoszenia stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 i nr 3,

- zdjęcia wykonawcy/wykonawców w postaci pliki cyfrowego.

Zgłoszenia do udziału w Muzycznych Kazikach przyjmujemy do 23 stycznia 2020 r. do godz.16.00.

Organizator, po zakwalifikowaniu na podstawie nagrań przez jury, ogłosi listy uczestników zaproszonych do udziału w koncertach eliminacyjnych do dnia 27 stycznia na www.resursa.radom.pl i na https://www.facebook.com/ResursaObywatelska/ .

3. Uczestnik/uczestnicy w chwili nadsyłania zgłoszenia musi/muszą mieć ukończone 15 lat.

4. O tym, którzy z Uczestników koncertów eliminacyjnych zostaną zakwalifikowani do koncertu finałowego, decydują: Jury i głosujący. Odbywa się to w następujący sposób:

a. Pierwszy koncert eliminacyjny „Muzycznych Kazików” odbędzie się 31 stycznia 2020 r.

    Drugi koncert eliminacyjny „Muzycznych Kazików” odbędzie się 7 lutego 2020 r.

b. Podczas koncertów eliminacyjnych odbędzie się głosowanie publiczności. W jego wyniku do finału zostanie zakwalifikowany jeden uczestnik z każdego koncertu, który otrzyma największą liczbę głosów i nie został zakwalifikowany do koncertu finałowego przez Jury.

c. Jury, po koncertach eliminacyjnych, wybierze maksymalnie sześciu uczestników koncertu finałowego.

5. Uczestnicy – maksymalnie osiem podmiotów - wyłonieni w opisany powyżej sposób - występują w koncercie „Muzycznych Kazików”. Umieszczenie listy Uczestników na www.resursa.radom.pl i na https://www.facebook.com/ResursaObywatelska/ jest równoznaczne z poinformowaniem o zakwalifikowaniu do koncertu finałowego „Muzyczne Kaziki”. 

§ 3

Nagroda i sposób jej przekazania

1. Zakwalifikowani do „Muzycznych Kazików” wykonawcy zaprezentują "na żywo" program muzyczny w czasie nie dłuższym niż 10 minut w koncercie "Muzyczne Kaziki", odbywającym się 29 lutego, podczas obchodów Kazików w Ośrodku Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w  Radomiu, ul. Malczewskiego 16.

2. O przyznaniu Radomskiej Nagrody Muzycznej "Muzyczne Kaziki" decyduje Jury.

3. Zwycięzca Konkursu otrzymuje Radomską Nagrodę Muzyczną Muzyczne Kaziki” (zwaną dalej Nagrodą). Nagroda to: pamiątkowa statuetka oraz kwota 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.

4. Podczas koncertu finałowego odbędzie się głosowanie o Nagrodę Publiczności „Muzyczne Kaziki”

5. Wykonawca z największą ilością głosów oddanych w plebiscycie publiczności otrzymuje nagrodę finansową 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) brutto.

6. Nagrody wręczane są podczas koncertu „Muzyczne Kaziki”.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Decyzje w sprawie Konkursu podejmowane przez Organizatora i Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania. 

2. Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w konkursie na stronie i Facebooku Organizatora:  www.resursa.radom.pl, https://www.facebook.com/ResursaObywatelska/.

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w imieniu Organizatora jest Andrzej Przybylski,

tel. 502 152 428, tel. 48 362-42-63 w 23., godz. 9 – 15, e-mail andrzej.przybylski@resursa.radom.pl

3. Dane gromadzone przez Organizatora służą jedynie celom Konkursu.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w Konkursie „Muzyczne Kaziki” 2020

 

1. Imię i Nazwisko Uczestnika/ Nazwa zespołu i imiona, nazwiska tworzących go osób

 

       .......................................................................................................................................................

 

2.      Dokładany adres zamieszkania, mail, tel. kontaktowy (w przypadku zespołu do jednej z osób reprezentujących grupę)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

* W przypadku Wykonawcy niepełnoletniego konieczne są także powyższe dane w odniesieniu do jego Opiekuna Prawnego/ Opiekuna Prawnego osoby reprezentującej zespół, jeśli składa się on z samych osób niepełnoletnich

 

 

3. Skład zespołu /z zaznaczeniem instrumentu / dot. zespołów instrumentalno-  wokalnych, instrumentalnych.

 

      .................................................................................................................................................................

a. data urodzenia ………………………………..

b. ulubiony gatunek muzyczny, artyści, źródła inspiracji

.....................................................................................................................................................................

c. przebieg edukacji muzycznej/kariery

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Tytuły i autorzy kompozycji zgłaszanych do Konkursu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. Potrzeby techniczne :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………………………                         .                         

Data, podpis uczestnika, kier. zespołu*

 

* W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest też podpis Opiekuna Prawnego Wykonawcy/Opiekuna Prawnego osoby reprezentującej zespół, jeśli składa się on z samych osób niepełnoletnich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

OŚWIADCZENIE w konkursie „Muzyczne Kaziki” 2020

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam:

 

1. Przesyłając zgłoszenie udzielam zgody Organizatorowi do wykorzystania nadesłanych materiałów do celów przeprowadzenia Konkursu, prezentacji Artysty w mediach tradycyjnych i internetowych, promocji „Muzycznych Kazików” i  innych działań statutowych Organizatora.

 

2. Zobowiązuję się do zaprezentowania swoich utworów/piosenek lub interpretacji na żywo przed publicznością podczas koncertu  „Muzyczne Kaziki” - 29 lutego - w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu ul. Malczewskiego 16.

 

 

 

 

……………………………………………………                         .                         

Data, podpis uczestnika, kier. zespołu*

 

W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest też podpis Opiekuna Prawnego Wykonawcy/Opiekuna Prawnego osoby reprezentującej zespół, jeśli składa się on z samych osób niepełnoletnich

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

§           Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb konkursu MUZYCZNE KAZIKI zgodnie z Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

§           Administratorem danych osobowych OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „RESURSA OBYWATELSKA” 26-600 Radom u.l Malczewskiego 16, sekretariat  tel. (48) 48 36-24-263,  e- mail resursa.radom@wp.pl.

§          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:

§         Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt   b  RODO, w celu promocji wydarzenia.

§         Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale  niezbędne u celu zawarcia i realizacji niniejszego konkursu.

§         Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

§         Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z niniejszej umowy, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

§         Uczestnik konkursu  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej.

§         Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: biuro@abifusion24.pl Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane  Ośrodek Kultury może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego  zlecenie, np. członom jury oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.

§           Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

§         Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach audio-wizualnych z konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135  z  późn. zm.)

 

 

     ……………………………………………….                                                                                

                      (miejscowość, data)

                                                                                 …………………………………                                                                                                      (podpis)                                                                                                            
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl