RESURSA WIRTUALNIE - KONKURS LITERACKI "RAPORT Z ZAGROŻONEGO MIASTA"

 

 

Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" zaprasza do udziału w konkursie literackim "Raport z zagrożonego Miasta". W zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, kiedy większość z nas skazana jest na przebywanie w domu i - niejako - na życie w wirtualnym świecie, w oczywisty sposób zmienia się sposób patrzenia na otaczającą rzeczywistość a także (nawet nieodległą) przeszłość. Czas kwarantanny może też być okresem intensywnych refleksji i - do czego zachęcamy - twórczości, także literackiej. Wychodząc naprzeciw takim twórczym inicjatywom zachęcamy radomian do sięgnięcia po pióro i do próby zmierzenia się z tematem - parafrazą tytułu wiersza Zbigniewa Herberta. 

 

Regulamin konkursu literackiego "Raport z zagrożonego Miasta"

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie literackim (zwanym w dalszej części „Konkursem") na krótką formę prozatorską (obrazek, nowela, opowiadanie, felieton, mini-esej) w języku polskim, zawierającą historię życia w czasie pandemii, odwołującą się do zmian wymuszonych pandemią. Konkurs odbywać się będzie na Facebooku i stronie internetowej Organizatora.

 

§ 2

 

Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom, Miejska Instytucja Kultury.

 

§ 3

 

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 

WARUNKI KONKURSU

 

§ 4

 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba powyżej 13 roku życia (ukończone w dniu rozpoczęcia konkursu czyli 16 kwietnia br.) z wyjątkiem członków jury oraz członków ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie i osoby przysposobione), pracowników OKiSz i członków ich rodzin. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody na uczestnictwo opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia o udzieleniu zgody stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wypełnione oświadczenia należy przesłać jako załącznik.

 

§ 5

 

Utwór nadesłany na Konkurs nie może być wcześniej nagradzany i publikowany w żadnej formie. Objętość pracy nie może przekraczać 8500 znaków (plik wordowski, czcionka - 12, interlinia - 1,5).

 

§ 6

 

Utwory należy przesłać w formie cyfrowej na adres e-mail: zgloszenia@resursa.radom.pl od 16 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. do godz. 24.. W temacie wiadomości należy napisać: "Konkurs literacki", utwory podpisać pseudonimem. Do opowiadania konkursowego w osobnym pliku tekstowym należy dołączyć dane osobowe autora (pseudonim, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail). Do czasu wyłonienia zwycięzców dane osobowe autorów nie będą znane jurorom.

 

§ 7

 

Jeden Uczestnik może nadesłać jeden utwór.

 

§ 8

 

1.Organizator nie odpowiada za uszkodzenie lub niedostarczenie przesyłki e-mail w wyniku nieprawidłowego działania sieci teleinformatycznych i serwerów pocztowych.

2. Organizator po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia, potwierdza Autorowi, na adres z jakiego nadeszła przesyłka, jej otrzymanie.

 

§ 9

 

Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatora.

 

§ 10

 

Przekazanie opowiadań konkursowych wraz ze swoimi danymi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego część składową stanowi Załącznik nr 2 określający zasady przetwarzania danych osobowych, a w przypadku osób niepełnoletnich także Załącznik nr 1.

 

WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU

 

§ 11

 

Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora: Marcin Kępa, Elwira Dzikowska (pracownicy Działu Dziedzictwa Kulturowego OKiSz "Resursa Obywatelska" w Radomiu) i Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury UM w Radomiu.

 

§ 12

 

Jury, oceniając zgłoszone prace, będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, mając na uwadze przede wszystkim oryginalność i walory artystyczne utworu.

 

§ 13

 

Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

§ 14

 

Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 11 maja o godz. 12 na Facebooku i stronie internetowej Organizatora.

 

§ 15

 

Autorzy nagrodzonych opowiadań wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali nagrodzeni. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska, oraz tytułu nagrodzonego opowiadania.

 

NAGRODY

 

§ 16

 

1. Nagradzani będą autorzy najlepszych opowiadań. Organizator przewiduje trzy główne nagrody: I nagrodę e-booki o wartości maks. 150,00 zł., II nagrodę e-booki o wartości maks. 100,00 zł i III nagrodę e-booki o wartości 50,00zł. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania którejś z nagród lub przyznania nagród ex aequo.

2. Przewidziana jest nagroda czytelników (największa ilość polubień na fb) : e-booki wartości maks.150,00 zł.

3. Organizator dostarczy nagrodzonym e-booki samodzielnie przez nich wybrane we wskazanym sklepie internetowym. Nagrody nie podlegają wymianie na inne.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

§ 17

 

Uczestnik poprzez przekazanie pracy na Konkurs wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszona przez niego praca jest oryginalna, jest wynikiem jego wyłącznej, osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz że przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych do utworu.

 

§ 18

 

Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

 

§ 19

 

Uczestnikom Konkursu nie przysługują wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora z nadesłanych utworów.

 

§ 20

 

1. Wysyłając utwór, Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w postaci utworu konkursowego.

2. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską lub cyfrową,

b. Wprowadzanie do pamięci komputera,

c. Publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez udostępnianie w Internecie,

d. Prawo do wykorzystania w celach promocyjnych Organizatora.

3. Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie przez Organizatora sublicencji na polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21

 

Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża na to zgodę i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatora.

 

§ 22

 

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 

§ 23

 

We wszystkich szczegółowych kwestiach, nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Organizator.

 

W imieniu Organizatora: Renata Metzger, dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu

 

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl